سازمان ها و مؤسسات اقتصادی بین المللی

logo of bank for international settlements

بانک تسویه بین المللی (BIS)

Logo_European_Central_Bank

بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB)

International_Monetary_Fund_logo

صندوق بین المللی پول (IMF)

IDB-logo

بانک توسعه اسلامی (IDB)

OECD-Logo

سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD)

ITC_Logo

مرکز تجارت بین المللی (ITC)

Asian_Clearing_Union_logo

اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU)

WTO-logo

سازمان تجارت جهانی (WTO)

world-bank-logo

بانک جهانی (IBRD)

icsid_logo

مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (ICSID)

MIGA_logo

سازمان تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای (MIGA)

IFC-Logo

مؤسسه مالی بین المللی (IFC)