آزاده اشراقی

کارشناس ارشد امکانسنجی

خانم آزاده اشراقی از سال ۹۷ در شرکت پادوسپان صنعت به عنوان کارشناس ارشد امکانسنجی مشغول به فعالیت می باشد.