دلارام شاهین زاد

کارشناس ارشد نظارت

خانم دلارام شاهین زاد از سال ۹۵ در شرکت پادوسپان صنعت به عنوان کارشناس ارشد نظارت بر طرح ها مشغول فعالیت است.