تقدیر

دریافت تندیس به عنوان شرکت پیشروی بخش خصوصی در صنعت نفت ایران


دریافت تندیس به عنوان شرکت پیشروی بخش خصوصی در صنعت نفت ایران ششمین همایش راه‌کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی انرژی در تاریخ بیست...